Fillorja

SHKOLLA FILLORE

Shkolla fillore pret fëmijët nga 6 në 11 vjeç. Fëmija hyn në CP apo klasën e parë në muajin shtator të vitit kur mbush gjashtë vjeç.

Gjatë kësaj periudhe fitohen bazat e mësimit të leximit, të shkrimit dhe të matematikës. Edukimi shkencor në lidhje me qendrat e interesit pranë fëmijës ofrohet që në ciklin 2, nëpërmjet asaj që në programet zyrtare quhet “Zbulimi i botës”. Duke nisur nga cikli 3, ky edukim bëhet më i përcaktuar dhe zgjerohet me Francën dhe botën, me mësime në histori, në gjeografi, në shkenca dhe në teknologji. Gjithashtu nxënësve u ofrohet dhe edukimi sportiv dhe artistik që në klasën përgatitore.

PROGRAMI PEDAGOGJIK

Në shkollën fillore, nxënësit përdorin bazat e fituara në Kopsht për të mësuar të mësojnë, duke i përgatitur nga pikëpamja intelektuale dhe shoqërore për studimet dhe jetën.

Qasja jonë e arsimimit dygjuhësh hap perspektiva interesante në zhvillimin e shpirtit të tyre kritik dhe i ndihmon të kalojnë nga vrojtimet konkrete në arsyetimin abstrakt, një aspekt themelor i mësimdhënies franceze.

MËSIMDHËNIA DYGJUHËSHE

Duke nisur nga CP, mësimi jepet sipas një programi dygjuhësh ose trigjuhësh, sipas zgjedhjes së prindërve. Nxënësit mësojnë frëngjishten, historinë, shkencat dhe matematikën, artin dhe muzikën me mësuesin e tyre francez. Anglishtja dhe projektet speciale trajtohen me mësuesin e gjuhës angleze. Zhvillimi i gjuhës është në qendër të shkollës sonë fillore. Për t’u bërë dygjuhësh, fëmijët duhet të provojnë përmasat e shumta të dy gjuhëve (dëgjimi, të folurit, leximi dhe shkrimi) në një mjedis motivues dhe sigurues që ata e kuptojnë.

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2022-2023 janë hapur.