GJIMNAZI

GJIMNAZI

Në ciklin e mesëm, mësimi jepet nga mësues përsëritës gjatë gjithë
javës. Nxënësit priten në institucion nga ora 8:10 në orën 15:30, nga e hëna në të enjten, dhe
të premten deri në 12:30.

Si funksionon mësimdhënia CNED në ciklin e mesëm?

Mësimi mbulon tërësinë e programit zyrtar të një viti shkollor. Gjimnazi është me mësimdhënie CNED i mbështetur nga mësues përsëritës që sigurojnë ndjekjen dhe shoqërimin pedagogjik të nxënësve tanë në klasë dhe brenda institucionit. Ndjekja pedagogjike e nxënësve kryhet bashkërisht nga institucioni partner dhe CNED.

Regjistrimi jep të drejtën për lëshimin e një certifikate shkollimi, të listave të notave dhe të një opinioni
orientimi në fund të vitit shkollor. Ai lejon regjistrimin si kandidat shkollor në provimet e diplomës kombëtare të lirimit dhe të maturës franceze dhe, për nxënësit me shtetësi franceze, të paraqesin një kërkesë për bursë.

Diploma e BAC – e maturës

Institucioni regjistron kandidatët në provimet e maturës franceze. Provimet zhvillohen në gjimnazin e atashimit të EFIT, në Romë. Pas përfundimit të provimeve, kandidatit i jepet një diplomë kombëtare franceze e maturës dhe atëherë, nëse dëshiron, ai mund të ndjekë studimet në Francë.

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2022-2023 janë hapur.