Insititucioni ynë

EFI E TIRANËS

E themeluar më 2011, Shkolla Franceze Ndërkombëtare e Tiranës (EFIT) pret sot 150 nxënës nga shkolla fillore te gjimnazi.

Që prej shtatorit 2019, institucioni ka një kampus të ri që ndodhet në një vend ideal në lagjen dinamike Tirana East Gate, ku janë vendosur edhe shkollat e tjera ndërkombëtare të ngjashme dhe ofron një kuadër të përshtatshëm për të nxënit dhe zhvillimin e secilit. I ngarkuar me histori, kampusi është i mbushur sot me infrastruktura dhe pajisje inovative.

Me ekipin e saj pedagogjik dhe të angazhuar, Shkolla synon t’i ofrojë çdo nxënësi njohuri dhe kompetenca të qëndrueshme dhe një shkollim të hapur ndaj Evropës dhe botës.

Ajo kontribuon në përhapjen e gjuhës dhe kulturës franceze & ndërkombëtare në një kuadër pedagogjik laik, gjumëgjuhësor dhe ndërkulturor.

EFIT është institucioni i vetëm francez në Shqipëri i akredituar nga Ministria franceze e Arsimit kombëtar deri në kursin e mesëm viti i 2-të (CM2) apo klasën e pestë. Duke nisur nga 9-vjeçarja (klasa e 6-të), mësimdhënia mbështetet në programet e Qendrës kombëtare të mësimit në distancë (CNED), të dhëna në vend nga profesorë asistentë pedagogjikë.

Për këtë arsye, të gjithë nxënësit e dalë nga EFIT mund ta vijojnë shkollimin e tyre në një institucion të rrjetit ODYSSEY jashtë shtetit ose në rrjetin botëror të AEFE pa pasur nevojë për provim pranimi

MËSIMDHËNIA NDËRKULTURORE

Një arsimim sipas modelit francez në një dinamikë shumëgjuhësore dhe ndërkulturore.

Nga Grupi i Vogël në ciklin e mesëm, nxënësit tanë përfitojnë një mësimdhënie rigoroze që ndjek programin shkollor të vendosur nga Ministria franceze e Arsimit kombëtar, që çon në “ Diplomën kombëtare të lirimit” dhe përgatitjen e “Maturës” franceze.

Ajo ka sot rreth 150 nxënës të moshës nga 2 në 15 vjeç, që përfaqësojnë shumë kombësi (shqiptare, franceze, belge, zvicerane, amerikane, italiane, greke, spanjolle, ukrainase).

Nxënësit janë ndarë në 9 klasa me numër të vogël, gjë që lejon kushte të shkëlqyera të mësimdhënies.

CIKLI 1

Kopshti nga 3 në 5 vjeç: cikli i mësimeve të para

Kopshti është ai i “ciklit të mësimeve të para”, sepse mësimi tash e tutje është në zemër të përpjekjeve të fëmijës që bëhet nxënës. Mësimet jepen duke nisur nga 2 vjeç.

Grupi më i vogël (2 vjeç)

Regjistrohuni

Grupi i vogël (3 vjeç)

Regjistrohuni

Grupi i mesëm (4 vjeç)

Regjistrohuni

Grupi i madh (5 vjeç)

Regjistrohuni

Objektivi kryesor i kopshtit

Fitimi i një gjuhe gojore të pasur, të organizuar dhe të kuptueshme për tjetrin.

FUSHAT E VEPRIMTARISË

Përvetësimi i gjuhës

Të vepruarit dhe të shprehurit me anë të trupit

Zbulimi i shkrimit

Zbulimi i botës

Kthimi në nxënës

Perceptimi, ndijimi, imagjinata, krijimi

MËSIMDHËNIA DYGJUHËSHE

Programet tona frëngjisht, anglisht dhe dygjuhëshe përbëjnë themelin e zhvillimit të nxënësve tanë dhe të mësimit të tyre në të ardhmen.

GATI PËR SHKOLLËN FILLORE

I organizuar për të pritur fëmijë të vegjël, kopshti është një veçanti franceze. Ai ka si qëllim përfundimtar të ndihmojë çdo fëmijë të bëhet i pavarur dhe të përvetësojë njohuri dhe kompetenca që do t’i lejojnë t’ia dalë mbanë në mësimet themelore duke hyrë kur të hyjë në klasën përgatitore (CP), apo klasën e parë. Universi i ngrohtë dhe dashamirës i EFIT u përgjigjet tërësisht nevojave specifike të fëmijëve nga 2 në 5 vjeç.

CIKLI 2

Cikli i mësimeve themelore

Cikli i mësimeve themelore fillon në CP dhe vijon në CE1 dhe në CE2.
Programet e ciklit 2 favorizojnë vazhdimësinë me kopshtin duke organizuar mësimdhënien në fushat e mëdha të veprimtarive:

 • frëngjisht
 • matematikë
 • gjuhët e huaja
 • edukim fizik dhe sportiv
 • edukim artistik
 • njohuri për botën
 • edukim moral dhe qytetar

PYETJE MBI BOTËN

Të mësosh në shkollë, do të thotë të bësh pyetje mbi botën. Do të thotë gjithashtu të përvetësosh gjuhë specifike, përvetësime për të cilat nuk mjafton vetëm që të rritesh. Cikli 2 mbulon tashmë periudhën nga CP apo klasa e parë në CE2 apo klasën e tretë, duke ofruar kështu kohëzgjatjen dhe koherencën e nevojshme për mësime progresive dhe kërkuese. Në ciklin 2, të gjitha lëndët janë pyetje mbi botën. Zotërimi i gjuhëve, dhe veçanërisht i gjuhës frënge, ka përparësi.

CIKLI 3

Cikli i konsolidimit

cikli 3 përmbledh klasat nga CM1, CM2 dhe të 6-të, pra, mbulon filloren dhe 9-vjeçaren. Fushat e të nxënit sillen rreth:

 • frëngjisht
 • matematikë
 • gjuhët e huaja
 • edukim fizik dhe sportiv
 • edukim artistik
 • njohuri për botën
 • edukim moral dhe qytetar

Cikli 3 lidh tashmë dy klasat e fundit të shkollës fillore dhe klasën e parë të 9-vjeçares, me preokupimin e shtuar për vazhdimësi pedagogjike dhe koherencë të mësimeve në shërbim të përvetësimit të themelit të përbashkët të dijeve, kompetencave dhe kulturës.

CIKLI 3

Mësimet themelore që kanë nisur në ciklin 2 dhe që kushtëzojnë mësimet e mëpasshme. Kjo do të lejojë një tranzicion më të mirë midis shkollës fillore dhe 9-vjeçares duke siguruar një vazhdimësi dhe një progresivitet ndërmjet të tre viteve të ciklit.

MËSIMDHËNIA NË 9-VJEÇARE

Klasa e 6-të zë një vend të veçantë në cikël: ajo u lejon nxënësve të përshtaten me ritmin, organizimin pedagogjik dhe kuadrin e jetës së 9-vjeçares, gjithmonë duke u vendosur në vazhdimësinë e mësimeve të nisura në CM1 dhe CM2.

Ky program i ciklit 3 mundëson gjithashtu një hyrje graduale dhe të natyrshme në dijet bazë të lëndëve, por edhe në terminologjinë e tyre, qasjet dhe metodat e tyre specifike. E mbuluar në shkollën fillore nga i njëjti profesor polivalent që mundet gjithashtu të punojë për përvetësimin e përbashkët të shumë lëndëve dhe të vendosë lidhje midis fushave të ndryshme të trungut të përbashkët, mësimdhënia e këtyre dijeve bazë sigurohet në klasën e 6-të nga shumë profesorë specialistë të lëndës së tyre që kontribuojnë kolektivisht, falë tematikave të përbashkëta dhe lidhjeve të vendosura midis lëndëve, në përvetësimin e kompetencave të përcaktuara nga trungu bazë.

9-vjeçarja pret nxënësit nga 11 në 15 vjeç, pas shkollimit fillor. Shkollimi organizohet në katër vite. Ai shënon hyrjen në arsimin e mesëm. Pedagogjia jonë e vë theksin në gjuhët, thellimin dhe zgjerimin e dijeve themelore dhe zhvillimin individual të nxënësit. “Trungu i përbashkët i njohurive dhe kompetencave” paraqet atë që çdo nxënës duhet të dijë dhe të zotërojë në fund të 9-vjeçares. Ai përmbledh tetë fusha kompetencash:

 • Gjuhë frënge me gojë dhe me shkrim
 • Gjuhë matematikore, shkencore dhe informatike
 • Përfytyrime të botës dhe veprimtarisë njerëzore
 • Gjuhë të huaja dhe rajonale
 • Sisteme natyrore dhe sisteme teknike
 • Gjuhë të arteve dhe trupit
 • Formimi i njeriut dhe qytetarit
 • Metoda dhe mjete për të mësuar

MISIONET E 9-VJEÇARES

Përvetësimi i dijeve dhe aftësive themelore përbërëse të një kulture të përbashkët dhe të vlerësuara nga dëftesa e lirimit

Ofrimi i mësimeve me zgjedhje që u lejojnë nxënësve të shprehin shijet e tyre, të shprehin talentet e tyre

Përgatitja e nxënësve për rrugët e shkollimit që u ofrohen pas përfundimit të 9-vjeçares

GJIMNAZI

Misioni i gjimnazit është t’u mundësojë nxënësve nga 15 në 18 vjeç të përvetësojnë një tërësi dijesh dhe aftësish që lejojnë vijimin e studimeve të larta ose hyrjen në jetën profesionale. Gjimnazi finalizohet me marrjen e diplomës franceze të maturës.

Keni nevojë për më shumë informacion?

Ekipi i zyrës së regjistrimeve është në dispozicionin tuaj për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja.