REGJISTRIMI NË CIKLIN E ULËT

SHKOLLA FILLORE

Në shkollën fillore, nuk është e detyrueshme njohja e mirë e frëngjishtes. Pas vlerësimit të aftësive gjuhësore të nxënësit, institucioni do të propozojë, me miratimin e familjes, ndihmat e nevojshme për të mbështetur fëmijët që nuk kanë ndjekur shkollën në sistemin francez, të cilët përfitojnë kurse në grupe të vogla për mësimin e përforcuar të frëngjishtes. Ndaj, ne i ftojmë familjet të lidhen me drejtoreshën e institucionit për të diskutuar mbi shkollimin e fëmijës së tyre.

Nxënësit që kanë ndjekur tashmë shkollën në sistemin francez, do të pranohen në nivelin e treguar nga certifikata e çregjistrimit (exeat) ose në librezën e vlerësimit.

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2022-2023 janë hapur.