Ekipi pedagogjik 9-vjeçare/e mesme

Ekipi pedagogjik 9-vjeçare/e mesme

Louis ZIKO

Louis ZIKO

Teknologji

Për të ditur më tepër
Edgar VELY

Edgar VELY

Histori-Gjeografi/Filozofi

Për të ditur më tepër
Nada POPOVIC

Nada POPOVIC

Matematikë/Ekonomi

Për të ditur më tepër
Zorica ATANASOVSKA

Zorica ATANASOVSKA

Frëngjisht/Arte pamore/Muzikë

Për të ditur më tepër
Kristiana POTOLI

Kristiana POTOLI

Biologji/Fizikë-Kimi

Për të ditur më tepër
Doris PANI

Doris PANI

Anglisht

Për të ditur më tepër
Didier MAILFERT

Didier MAILFERT

Edukim Fizik dhe Sportiv

Për të ditur më tepër